Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Nabór na wolne stanowisko: SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI I PROMOCJI

Nabór na wolne stanowisko: SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI I PROMOCJI

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji.

WYMAGANIA:

Ogólne (niezbędne):
1. Ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle w mowie i piśmie językiem polskim.
4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane kwalifikacje i preferencje:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,
3. Bardzo dobra obsługa komputera, znajomość pakietu aplikacji biurowych (MS Office, Open Office lub podobne),
4. Prawo jazdy kategorii B,
5. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych problematyki związanej z podejściem LEADER, znajomość ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
6. Znajomość Statutu stowarzyszenia Jurajska Kraina oraz LSR.
7. Wiedza na temat podmiotów i organizacji działających na obszarze LGD Jurajska Kraina.
8. Praktyczna znajomość problematyki działań promocyjnych i aktywizacyjnych w organizacji pozarządowej.
9. Doświadczenie i wiedza nt. wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym/regionalnym,
10. Znajomość języka angielskiego w st. komunikatywnym.

Inne:
1. Umiejętność współpracy z osobami i środowiskami działającymi na terenach wiejskich.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność.
4. Fachowość i profesjonalizm w działaniach.
5. Gotowość dysponowania własnym samochodem osobowym do celów służbowych.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
1. Zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami wykonywanie obowiązków związanych z realizacją zadań wynikających z PROW 2014-2020; Działanie: M19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS –rozwój lokalny kierowany przez społeczność), w szczególności:

 • Przygotowywanie i realizowanie działań  z zakresu animacji społeczności lokalnej oraz współpracy z grupami społecznymi z terenu LGD  Jurajska Kraina, służących aktywizacji społeczności lokalnej.
 • Przygotowanie i realizowanie zadań związanych z promocją działalności stowarzyszenia.
 • Współdziałanie z organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność zbieżną z celami działalności stowarzyszenia.
 • Wdrażanie zapisów planu komunikacji.
 • Przygotowanie projektów umów, rozliczanie, monitoring oraz prowadzenie działań kontrolnych w stosunku do grantobiorców.
 • Przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem i działalnością LGD oraz realizacją LSR oraz przygotowywanie udziału LGD w spotkaniach, targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno - kulturalnych i innych wydarzeniach mających na celu promocję LGD.
 • Obsługa fotograficzna spotkań, narad, konferencji, targów oraz innych imprez organizowanych przez LGD.
 • Redagowanie oraz aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia.
 • Przeprowadzenie, koordynacja i rozliczenie działań aktywizujących realizowanych w ramach partnerstw.
 • Prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową.
 • Wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Biura, wynikających z bieżących działań Biura.
 • Prowadzenie działań animacyjnych, monitorujących i ewaluacyjnych

2. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3. Przestrzeganie regulaminu biura i ustalonego w zakładzie pracy porządku.
4. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
5. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Warunki pracy:
1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
2. Umowa na czas określony na okres 12 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
3. Miejsce pracy: siedziba LGD „Jurajska Kraina”, Biuro w Skale, ul. Szkolna 4, obszar LGD „Jurajska Kraina”
4. Przewidywane zatrudnienie: wrzesień 2016 r.
5. Początkowe wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2000 – 2500 zł brutto miesięcznie. (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji).
Uwagi: charakter pracy na ww. stanowisku wymaga dyspozycyjności i gotowości do pracy w soboty i w niedziele, jeśli będzie taka potrzeba.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny, zawierający także aktualny adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu,
2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań ogólnych i gotowości do przedłożenia przed zawarciem umowy o pracę dokumentów potwierdzających ten fakt,
3. Życiorys (CV) –z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe,
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 ze zm.).

Składanie ofert:
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją: „NABÓR –Specjalista ds. aktywizacji i promocji” w Biurze LGD „Jurajska Kraina”, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała (w godzinach pracy biura) lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina”, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała (liczy się data wpływu przesyłki do biura LGD), w terminie do 15 września 2016 roku do godziny 14:00
2. Oferty złożone w formie elektronicznej lub po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.
4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

Po upływie terminu składania ofert Komisja Konkursowa dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Lista kandydatów, wybranych przez Komisję Konkursową na podstawie prawidłowo złożonych ofert, uszeregowanych wg stopnia spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, zostanie zamieszczona na stronie internetowej wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD „Jurajska Kraina”.

 

Źródło: skala.pl

 

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)