Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Nabór do pracy do Spółdzielni Socjalnej Nad Dłubnią

Nabór do pracy do Spółdzielni Socjalnej Nad Dłubnią

Gmina Iwanowice wraz z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa informują mieszkańców Gminy Iwanowice o możliwości podjęcia pracy w oparciu o umowę o pracę w Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłubnią”. 

W chwili obecnej prowadzony jest nabór na stanowiska związane z realizacją prac porządkowych. Dodatkowym atutem w procesie rekrutacyjnym będzie posiadanie prawa jazdy kat. „B” i „C” .

Niniejsza oferta jest skierowana do osób bezrobotnych spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat );
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
 • osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac ( Dz.U. z 2016r. Poz.645, z późn. zm.);
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Z powyższych kategorii wyłączone są osoby które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych
 • zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego
 • renty strukturalnej
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • emerytury

Osoby zainteresowane proszone są o składanie na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Iwanowice krótkiego życiorysu wraz z opisem posiadanych umiejętności w terminie do dnia 19.01.2018 r. Kontakt telefoniczny: Wacław Karnia – 501-335-664  (w godz. 800 – 1530).

Źrodło: iwanowice.pl

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)