Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Sesja Rady Miejskiej w Skale - 30. maja 2017 r.

Sesja Rady Miejskiej w Skale - 30. maja 2017 r.

We wtorek 30 maja 2017 roku o godz. 10.00 odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy Skała sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z obrad. Program sesji znajduje się pod nagraniem.

 

Program sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 4. Informacja Burmistrza M i G Skała z prac od ostatniej sesji w tym z realizacji uchwał RM w Skale.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale za 2016r
  • przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji ”Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” w 2017 r. - Gmina Skała
  • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Skała za 2016 rok
  • przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr IV/21/07 z dnia 24 stycznia 2007r.
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Skale
  • aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Skała”
  • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skała
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • zmian budżetu Gminy Skała na 2017 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skała
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami Cianowice Małe, Niebyła- Świńczów”
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i pompowniami ścieków dla miejscowości Maszyce”
 7. Przyjęcie protokołu nr 34 z sesji RM w Skale.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)